facebook

Издателство

Организационно поведение: Новите парадигми за човешко развитие.

organizacionno_184x250_fit_478b24840a

Организационно поведение: Новите парадигми за човешко развитие.

Автор: Димитър Панайотов, НБУ, София, 2018. 464 стр.

Икономика

„Организационното поведение е в центъра на движението на нашата интелектуална и морална свързаност в съвременния свят - от нас към другите и обратно, при която създаваме себе си, но и формираме общности, чрез които осъществяваме мечтите си за пълноценно човешко развитие.“

Това е същността на основните тези, разширената концептуална база и методология на анализа за организационното поведение като научна област, учебна дисциплина и приложен инструмент, отразяваща както специфичните измерения на новия тип организация или ефективните модели на управление - отчитащи закономерностите, особеностите и влиянието на личностните, груповите и културните детерминанти, така и стратегиите за глобално мислене и позитивно лидерство, обвързани с перспективата на смисъла и всекидневният ни принос за настоящето и бъдещето на човечеството. Подобно разбиране е началото на пътя към разгръщане на истинските ни възможности, за поведение, подчинено в търсене на диалог и културен синтез, към изграждане на обединителни съюзи, които да мултиплицират тоталната ангажираност за общата ни съдба. Дори светът, в който живеем, в контекста на развиващата се глобализация може да се разглежда като постоянно функционираща, обновяваща и съзидателна организация.

Доц. д-р Димитър Панайотов - в своето четвърто допълнено издание на тази изцяло обновена версия за човешкото поведение в организациите - поставя следните водещи акценти: неговата холистична природа и ролята му на своеобразна интегрираща парадигма в мениджмънта и поведенческите науки; обединяване на подходи, модели и теории, но и идеи, източници, които са в контекст на нови изследователски релации - власт, лидерство, стратегически визии и човешки капитал; предлагане на инструменти и възможности 3а тяхната емпирична и приложна „транслация“, насочена 3а получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие.

В тази т. нар. от автора „лаборатория“ за човешко развитие се прилагат подходи в обучението - модел КЕП (когниции - емоции - психомоторика), отразяващи и въздействащите механизми на методическото измерение „наука-изкуство“. Комбинация от смислови компоненти и инструментариум за въздействие, подчинен на по-силното присъствие на изкуството, естетическите критерии за възприемане и сьпреживяване на познанието, фокусирани върху голямата загадка - движещите сили на човешкото поведение, но и вариантите от интерактивни, многоаспектни анализи при вземане на оптимални решения.

 

ISBN 978-619-233-010-1

Цена: 17.00 лв.